Η βασική αρχή μας όλα αυτά 
τα χρόνια είναι η ποιότητα